Od nekontrolovateľných ziskov k spoločnému dobru

posted 20 Mar 2014, 04:21 by Ekonomika spoločenstva Slovensko
Občianske združenie RR 49 (www.rr49.cz) pri Univerzite Tomáša Baťu v českom Zlíne organizovalo v spolupráci s miestnou farskou komunitou večer “s" a "o” ekonomike spoločenstva. Predstavenie ES sa konalo 10. marca 2014 pod názvom: 

Od nekontrolovateľných ziskov k spoločnému dobru. 

Prítomných bolo viac ako sto - podnikateľov, študentov, ekonómov, manažérov a iných záujemcov, ktorí sa na ekonomiku chceli pozrieť inak a v spoločnej diskusii pochopiť, či môže byť ekonomika v službe človeka a pre spoločné dobro. 

ES ponúka cestu od nekontrolovateľných ziskov k spoločnému dobru, a jej “snom” je spravodlivejšia spoločnosť. V dnešnej dobe nie je viac možné oddeľovať vytváranie ziskov od potrieb spoločnosti, inak povedané zisky musia slúžiť spoločnému dobru, nie iba jednotlivcom (koncentrácia kapitálu v úzkej skupine ľudí). 

Prirodzenou súčasťou podnikania je tvorba zisku, no pre mnohých podnikateľov sa zisk stáva jediným cieľom. V procese generovania ziskov a tvorby bohatstva však súčasná socio-ekonomická kríza ukázala, že mnohí podnikatelia nie sú podnikateľmi ale špekulantmi, ktorí nevyrábajú ani nevytvárajú, ale umelo točia finančné zdroje. Večer o ekonomike spoločenstva chcel na jednej strane poukázať na krízu, v ktorej sa nachádzame vďaka niečomu nekontrolovateľnému a zároveň spoločne hľadať vyšší zmysel tvorby bohatstva a spravodlivejšieho prerozdelenia ziskov.

Ak sa bohatstvo a zisky stanú konkrétnou súčasťou kultúry dávania realizovanej v podniku, do centra pozornosti sa dostane človek a to dá podnikaniu nový zmysel. Ekonomika spoločenstva vytvára spoločenstvo ľudí na akejkoľvek úrovni - horizontálnej i vertikálnej. Ako sú napríklad vzťahy medzi zamestnancami, vzťah zamestnanca s manažérom, vzťah ku konkurencii a zároveň aj vzťah medzi podnikateľom a núdznym.

ES nie je jedinou cestou ako distribuovať bohatstvo a dospieť k lepšiemu svetu, no je isto jednou z nich, pretože má svoju víziu, charizmu a viditeľnú realizáciu a jej silnou stránkou je spoločenstvo a túžba po spravodlivejšej spoločnosti, kde by “nebolo viac núdznych”. 

Táto nová ekonomická “ponuka” priťahuje stále väčšiu pozornosť podnikateľov, zamestnancov, pracovníkov, mladých a formuje ich vnútorné motivácie a ich povolania pre rôzne pracovné činnosti. 

Praktickou „pomôckou“ na zapamätanie si hodnôt, ktoré vytvárajú pracovné prostredie ukotvené vo vzájomnom rešpektovaní sa a spoločnej zodpovednosti, je podniková kockaKaždá strana kocky obsahuje jedno heslo, ktoré môže inšpirovať náš pracovný deň: BUDUJ vzťahy každý deň! PODPORUJ činmi, nielen slovami! ZDIEĽAJ skúsenosti, čas, seba! OCEŇ každú osobu, každý nápad! NAJPRV pomôž iným! KONKURENTI môžu byť tiež priateľmi! Na web stránke http://www.thecompanycube.org/sk si kocku môžete stiahnuť aj v slovenskom jazyku a vytlačiť, prípadne stiahnuť ako mobilnú aplikáciu. Na tejto stránke sa tiež zbierajú a zdieľajú skúsenosti.

Medzi účastníkmi boli mladí, ktorých všeobecnou charakteristikou je túžba po nových a pevných priateľstvách, chuť cestovať a spoznávať nové.

Okrem pozvania mladých na 3.ročník medzinárodnej letnej školy ES pre mladých, ktorý sa bude konať od 26.-31. augusta 2014 v Paríži (viac na www.ekonomika-spolocenstva.sk/najnovsie/medzinarodnaletnaskolaes2014) prišlo aj pozvanie pre podnikateľov, ktorí sa majú možnosť stretnúť v Chorvátskom Križevci (Mariapoli Faro) na stretnutí podnikateľov ES pre východnú a severnú Európu v dňoch 17.-19.októbra 2014.

Ekonomika spoločenstva je ako „strom“, ktorý sa nedá postaviť ale zasadiť, polievať a nechať rásť. Možno toto je návod na to, ako každodenne pracovať, aby sa myšlienky, návrhy, skúsenosti a svetlo vychádzajúce z tejto reality dali uskutočňovať, a aby prinášali úžitok pre mnohých.            

                                                                                                                                                        Mária Čalfová

Fotogaléria

                                                Spravodajstvo TV NOE1