Školy, kurzy, a ostatní studie

4. Letní škola Ekonomiky společenství pro mladé lidi 24. - 28. srpna 2015, Praha, ČR

posted 26 Apr 2015, 22:59 by Jakub Jurásek   [ updated 19 Jun 2015, 13:51 by Tom Navrátil ]

Pojďme tvořit naši budoucnost! Je v našich rukách

Vnímáš, že svět, ve kterém žije­me, ne­fun­gu­je dobře? Trpíš ne­spra­ve­dl­ností, kte­rou vidíš v ulicích to­ho­to světa? Máš tou­hu něco ve světě změnit? My­slíš si, že způsob jak to udělat nabízí spo­lečen­ství? Po­kud tvo­je od­pověď zní ano, přijeď a připoj se k nám! Eko­no­mi­ka spo­lečen­ství je i pro Te­be.

Pojďme tvořit a bu­do­vat naši spo­lečnou bu­douc­nost a lepší podmínky ve světě tím, že začne­me ihned a s těmi, kteří jsou oko­lo nás. Součas­nost i bu­douc­nost je v našich rukách!

Hlavní téma­ta do­po­ledních ho­din letní ško­ly s pro­fe­so­ry, pod­ni­ka­te­li eko­no­mi­ky spo­lečen­ství a mladými účas­tníky jsou násle­dující:

- Je „eko­no­mi­ka spo­lečen­ství“ možná? Zkušenos­ti pod­ni­ka­telů z různých částí světa.

- Je člověk oprav­du „ho­mo oeco­no­micus“? Po­kud ne, jak to mění eko­no­mi­ku a fi­remní pra­xi?

- Kre­a­ti­vi­ta a ge­ne­ra­ti­vi­ta [1]: klíč k bu­dování nové eko­no­mi­ky.

- Příkla­dy fi­rem, které našly nové způso­by pod­nikání.

- Od­va­ha po­sta­vit se ma­in­stre­a­movým názorům a po­stupům.

- Co můžeme dělat pro to, abychom sa­mi před­sta­vo­va­li změnu, kte­rou chce­me?

Lek­to­ry jsou pro­fe­soři z různých ev­rop­ských uni­ver­zit, Uni­ver­zitního in­sti­tu­tu So­phia v Itálii a pod­ni­ka­telé z celého světa.

Každodenní pracovní skupiny

Do­po­led­ne – druhá část

Pro­stor pro kre­a­ti­vi­tu – NEW!!

Od­po­led­ne

Pod­ni­ka­tel­ský workshop

Sníš o tom mít svůj vlastní byz­nys? Máš už svůj pod­ni­ka­tel­ský záměr? Chtěl/a bys pra­co­vat na svém prvním byz­nys plánu? Chtěl/a bys sdílet s ostatními své nápa­dy jak pod­ni­kat? Ale­spoň jed­no „ano“ na ty­to otázky tě na­směru­je k výběru to­ho­to worksho­pu. Vy­tvoř svůj byz­nys pro­jekt spo­lu s novými přáte­li z celého světa. Nej­lepší pro­jek­ty, po­kud bu­dou re­a­li­zo­vané, mo­hou získat fi­nanční pod­po­ru.

Výzkumný workshop

Jsi stu­dent ne­bo dok­to­rand a zajímáš se o hod­no­ty blízké eko­no­mi­ce spo­lečen­ství? Chtěl bys sdílet svůj výzkum se svými novými ko­le­gy a pro­fe­so­ry z uni­ver­zit? Po­kud ano, přidej se k to­mu­to worksho­pu a můžeš mít s se­bou svou stu­dii, kte­rou bys mohl/a pre­zen­to­vat během worksho­pu.

Ko­mu­ni­kační workshop

Chtěl/a bys v nové a kre­a­tivní formě ko­mu­ni­ko­vat zbyt­ku světa co se děje během letní ško­ly? Rád/a fotíš, děláš vi­dea, píšeš články, používáš so­ciální sítě, abys mohl/a za­pla­vit svět po­zi­tivními zpráva­mi? Pojďme spo­lečně vy­tvářet a ko­mu­ni­ko­vat světu dobré zprávy. Vy­ber si ten­to workshop.

Kre­a­tivní so­ciální inovátoři – NEW!!

Pra­cu­ješ v so­ciální sféře, in­sti­tu­ci, ne­ziskovém sek­to­ru? Jsi, ane­bo by ses chtěl/a stát průkopníkem, který chce bu­do­vat lepší spo­lečnost ve spo­lu­práci s ostatními? Pojďme ro­ze­znávat výzvy ko­lem nás, vy­tvořit pro­jekt pro lepší spo­lečný život a usku­tečnit ho v našem okolí.

Základní informace

Ofi­ciální ja­zyk: an­g­ličti­na

Pořada­telé: Me­zinárodní aso­ci­a­ce pro Eko­no­mi­ku spo­lečen­ství, ve spo­lu­práci s občan­ským sd­ružením Pon­tes

Pro­fil účas­tníků: Stu­den­ti všech oborů, kteří se zajímají o ta­to téma­ta, mladí pod­ni­ka­telé, vědci a od­borníci ve věku od 19 do 35 let.

Re­gis­t­rační po­pla­tek: Ce­na 220 EUR za­hr­nu­je: re­gis­tra­ci, uby­tování, stra­vu od večeře 23. srp­na do oběda 28. srp­na a pro­hlídku Pra­hy. Je možné požádat o sti­pen­di­um.

Kde: Cen­t­rum Ma­ri­a­po­li Pra­ha,
Mla­do­bo­leslav­ská 667, Pra­ha 9 – Vi­noř
tel.: +420 286 007 711
http://www.centrummariapoli.cz

In­for­ma­ce a on­li­ne přihláška:
Můžete se přihlásit vy­plněním on­li­ne přihlášky nej­později do 15. čer­ven­ce 2015. Počet míst je ome­zen. Přihlášky bu­dou po­sou­ze­ny or­ga­nizáto­ry.

Pro více in­for­mací:
www: http://schools.edc-online.org/Prague
e-mail: prague2015.schools@edc-online.org

Obecné in­for­ma­ce o Letních školách Eko­no­mi­ky spo­lečen­ství ve světě:
www: http://scho­ols.edc-on­li­ne.org
e-mail: schools@edc-online.org


[1] Přesunutí těžiště zájmu jedince mimo svou osobu


11.-15. září 2013: Španělsko, Madrid - Mezinárodní letní škola ES

posted 1 May 2013, 13:10 by Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ updated 21 Jun 2015, 15:15 by Tom Navrátil ]

11. až 15. září 2013, Vyhraďte si čas!

MEET#SHARE#CREATE#CHANGE@EOCSUMMERSCHOOL2013

SETKEJSE#SDÍLEJ#TVOŘ#MĚŇ@ESLETNÍŠKOLA2013

Nová eko­no­mi­ka pro sjed­no­cený svět

11.-15. září 2013

Cen­t­rum Ma­ri­a­po­li Lu­mi­no­sa
Po­ni­en­te 33
28290 Las Ma­tas (Mad­rid)

CÍL

Po­kud jsi stu­dent ane­bo mladý pod­ni­ka­tel (od 19 do 35 let); po­kud přemýšlíš o své bu­doucí pro­fesní cestě; po­kud věříš, že nová, lid­ská eko­no­mi­ka je nejen možná, ale potřebná; po­kud se zajímáš o so­ciální/spo­lečen­skou eko­no­mi­ku… , ta­to letní ško­la je pro Te­be. SE­TKEJ SE s mladými lid­mi z celého světa; SDÍLEJ myšlen­ky, nápa­dy, zkušenos­ti, sny; TVOŘ nové pro­jek­ty, vzta­hy, nové vi­ze; MĚŇ svět, eko­no­mi­ku, začni re­a­li­tou v tvém okolí.

PROGRAM

Za­hr­nu­je přednášky a worksho­py.

Téma­ta: so­ciální pod­nikání, zaměstna­nost, roz­voj, chu­do­ba, ne­zištnost, vzájem­nost, štěstí... ve světle nového pa­ra­dig­ma­tu vy­plývajícího z eko­no­mi­ky spo­lečen­ství.

OFICIÁLNÍ CERTIFIKÁT

Všem stu­dentům, kteří bu­dou splňovat podmínky a zúčas­tní se Letní ško­ly, bu­de vy­daný cer­ti­fikát, který je všeo­becně uznávaný díky do­hodě se Španělskou uni­ver­zi­tou.

PŘEDNÁŠKY*

Me­zi přednášejícími bu­dou: Lu­i­gi­no Bruni (Uni­ver­zitní in­sti­tut So­phia (Lop­pi­a­no) a LUM­SA Uni­ver­si­ty, Řím, Itálie), Lu­ca Cri­vel­li (Uni­ver­zi­ty of Ita­li­an Swi­zer­land, Lu­ga­no, Švýcar­sko), Ge­ne­vie­ve San­ze (Abi­d­jan, Pobřeží slo­no­vi­ny), Vit­to­rio Pel­li­g­ra (Uni­ver­si­ty of Cag­li­a­ri, Itálie), Anouk Gre­vin (Uni­ver­si­ty of Nan­tes, Fran­cie), Gu­i­sep­pe Ar­gi­o­las (Uni­ver­si­ty of Cag­li­a­ri, Itálie).

Bu­dou zde také někteří místní a za­hra­niční pod­ni­ka­telé: Te­re­sa Gan­zon (Ban­g­ko Ka­ba­jan, Ma­ni­la, Fi­lipíny), John Mun­dell (Mun­dell&As­so­ci­a­tes;, Inc, In­di­a­na­po­lis, USA).

*ten­to se­znam se může změnit v závis­los­ti od finálního pro­gra­mu.

JAZYK

Ofi­ciálním ja­zy­kem bu­de an­g­ličti­na.

ORGANIZÁTOR

Letní ško­lu or­ga­ni­zu­je Me­zinárodní aso­ci­a­ce pro eko­no­mi­ku spo­lečen­ství (AIEC) ve spo­lu­práci s dalšími místními a me­zinárodními or­ga­ni­za­ce­mi a in­sti­tu­ce­mi.

MÍSTO

Ško­la se bu­de ko­nat v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li Lu­mi­no­sa ne­da­le­ko Mad­ri­du v termínu od 11. do 15. září 2013. Or­ga­ni­za­ce po­skyt­ne uby­tování a stra­vu.

PRAKTICKÉ INFORMACE

V do­ku­men­tu v přílo­ze, pod názvem practi­cal in­fo na­jde­te pro­gram a další po­drobné in­for­ma­ce.

Více in­for­mací

eo­c­sum­mer­scho­o­l2013@gmail.com

14.-27. července 2013: Francie - Plounevez-Quintin (Bretaň)

posted 1 May 2013, 12:44 by Ekonomika spoločenstva Slovensko   [ updated 21 Jun 2015, 15:14 by Tom Navrátil ]

Blízko „Ves­ni­ce sv.Jo­se­fa“ v střední Bre­ta­ni se bu­de ko­nat 2. ročník worksho­pu eko­no­mi­ky spo­lečen­ství.

Workshop pro mladé li­di: „Vy­tvořit pod­ni­ky eko­no­mi­ky spo­lečen­ství“ – 8 dní strávených spo­lu s pod­ni­ka­te­li eko­no­mi­ky spo­lečen­ství v termínu od 14. do 21. čer­ven­ce 2013.

Workshop ve fran­couzštině je zaměřený pro mladé li­di ve věku 22-35 let, které přita­hu­je pod­nikání a vy­tváření pod­ni­ka­tel­ských ak­ti­vit s bra­tr­skými a al­tru­is­tickými prv­ky.

Pro­jekt: být spo­lu je­den týden a vy­tvořit pod­ni­ka­tel­ské plány a pro­jek­ty pro život ve spo­lečen­ství.

Jak? Prostřed­nic­tvím se­bedůvěry, důvěry k ostatním a našemu "ne­vi­di­telnému part­ne­ro­vi".

Workshop se usku­teční v střední Bre­ta­ni blízko „Ves­ni­ce sv.Jo­se­fa“, která vítá li­di zraněné živo­tem, aby se ob­no­vi­li. Spo­lu s těmi­to lid­mi a záro­veň pro ně účas­tníci worksho­pu nabídnou svůj ta­lent a návrhy na vy­tvoření nových pod­ni­ka­tel­ských záměrů určených právě pro to­to místo, za po­mo­ci zkušených pod­ni­ka­telů a v du­chu eko­no­mi­ky spo­lečen­ství.

Více in­for­mací můžete získat zde:
Association Aurore pour une économie de communion
e-mail: edc@focolari.fr
tel. +33 01 64 90 20 55
web: www.economie-de-communion.fr a www.villagesaintjoseph.org

Škola ES pro mladé z východní Evropy v citadele Faro (Chorvatsko)

posted 29 Nov 2012, 05:50 by Unknown user   [ updated 22 Jun 2015, 15:47 by Tom Navrátil ]

Od 1. do 3. úno­ra 2013 se usku­teční první ročník ško­ly ES pro mladé z východní Ev­ro­py v ci­ta­de­le Hnutí fo­koláre (Fa­ro), v městečku Križev­ci v Chor­vat­sku.

Ško­la ve Fa­ro je jed­nou ze série škol ES, které proběhly v ro­ce 2012 ve světě. Po ško­le v Bue­nos Aires (Ar­gen­ti­na), v Re­ci­fe (Brazílie), v Li­sa­bo­ne (Por­tu­gal­sko), více školách v Itálii se další usku­teční právě v Chor­vat­sku.

Je věno­vaná mladým pod­ni­ka­telům, stu­dentům eko­no­mie, ale nejen těm. Také všem mladým li­dem, kteří se chtějí o ES do­zvědět víc a vy­tvořit nové spo­lečen­ství a přátel­ství. Můžeš začít už teď na Fa­ce­boo­ku.

Pro­gram a po­drobné in­for­ma­ce, ja­ko i možnost za­re­gis­tro­vat se, na­jde­te zde.

1-4 of 4