Delenie ziskov

Delenie ziskov

Firmy, ktoré sa hlásia k projektu ES kladú rovnakú dôležitosť všetkým trom častiam a každý rok rozdeľujú svoje zisky podľa tohto kritéria.

Kultúrna formácia

K neodňateľným myšlienkam ES patrí presvedčenie, že bez novej kultúry sa nedá robiť nová ekonomika. Ekonomické pôsobenie je vždy odrazom životného štýlu všeobecného a celkového pohľadu na svet. Preto už od prvej inšpirácie Chiary Lubichovej jedna časť ziskov firiem je určená na formáciu ku „kultúre dávania". V prevažnej miere prebieha vo formačných centrách, alebo prostredníctvom nástrojov Hnutia fokoláre (sú to citadely, tlač, „centrá mariapoli").

Prostredníctvom týchto štruktúr sa formujú osoby v kultúre vzájomnosti, bez ktorej sa nedá dosiahnúť, aby spoločenstvo bolo normálnym životným štýlom.

Pomoc núdznym

Prvým cieľom ES je boj proti biede (snažíme sa ju nespájať s "chudobou"), jedna z ciest ako budovať spravodlivejší a bratský svet. ES ponúka tomu, kto sa nachádza v ťažkej ekonomickej situácii alebo v inej forme núdzi (vzdelanie, právo...) pomoc založenú na princípe podpory, no predovšetkým na princípe vzájomnosti. Núdznemu sa ako prvé ponúkne nový spôsob vzájomného vzťahu, potom materiálna pomoc. Najskôr je potrebné vyliečiť vzťahy.

ES nemá byť projektom asistencie, ale projektom, kde komunita si vyrieši svoje problémy za "pomoci" ziskov z firiem. Na zadefinovanie a implementovanie projektu ES spolupracuje s AMU, mimovládna

organizácia, ktorá vyšše 20 rokov pracuje v rozvojovej oblasti.

Rozvoj firmy

ES nie je humanitárnym projektom, ani projektom zameraným na získavanie peňazí. Orientuje sa na rozvoj a rast inštitúcie, firmy takým spôsobom, aby umožnila vytvárať nové zdroje bohatstva, dobier, služieb a pracovných miest. Ponúknuť pracovné miesto, zvlásť v chudobných krajinách je tou najvyššou formou pomoci a rozvoja.

ES sa teda nestavia proti logike firmy v žiadnej jej forme (od tých individuálnych až po akciové spoločnosti), ale jej opäť pripomína jej vlastnú misiu: byť tvorcom ľudského rozvoja a spoločného dobra.

Zisk, ktorý sa vloží do spoločného a potom následne rozdelený podľa cieľov ES je "devízou"ES, nevyhnutnou podmienkou (aj keď nie vyčerpávajúcou), aby sa firma mohla stať súčasťou projektu. Prvou základnou myšlienkou projektu bolo práve dávanie ziskov do spoločného, rozdeľovanie na tri časti: na rozvoj firmy, na kultúrnu formáciu a pre núdznych.