Historie

Historie

Když by­la v květnu roku 1991 Chi­a­ra Lu­bi­chová v Sao Pau­lu, hlu­bo­ko ji zasáhl osobní kon­takt s městem, ve kterém se bok po bo­ku na­chází jed­no z největších se­sku­pení mra­kodrapů na světě a roz­lehlé chu­din­ské čtvrtě - fa­ve­las.

Po přícho­du do Ma­ri­a­po­li Ara­ce­li (dnešní Ma­ri­a­po­li Gi­net­ta), ci­ta­de­ly Hnutí na­cházející se ne­da­le­ko Sao Pau­la, kon­sta­to­va­la, že spo­lečen­ství ma­jet­ku, které Hnutí do­sud re­a­li­zo­va­lo, ne­by­lo do­sta­tečné ani na po­krytí to­ho nej­nutnějšího pro jejímu srd­ci tak blízké Bra­zil­ce, kteří žijí v nou­zi.

Cíti­la v sobě sil­nou potřebu po­skyt­nou jídlo,střechu nad hla­vou, zdra­votní péči, a po­kud je to možné, i práci pro ty­to chudé. V květnu stejného roku vy­dal Jan Pa­vel II. en­cykli­ku Cen­te­si­mus an­nus. Ak­tuálnost en­cykli­ky a láska k chudým pobíze­la Chi­a­ru před­sta­vit Bra­zilcům nový pro­jekt: eko­no­mi­ku spo­lečen­ství.

„Měly by se zde vy­bu­do­vat průmys­lové pod­ni­ky, fir­my, které by svo­bodně dáva­ly svo­je zis­ky do spo­lečného, a to se stejným cílem ja­ko v první křesťan­ské ko­mu­nitě: v první řadě na po­moc chudým, po­skyt­nout jim práci, jed­no­duše po­sta­rat se, aby ni­kdo ne­byl v nou­zi. Zis­ky musí sloužit i na roz­voj fir­my a na roz­voj vy­ba­vení městečka - ci­ta­de­ly, aby moh­la for­mo­vat nové li­di: bez nových lidí se nedá bu­do­vat nová spo­lečnost! Ta­kováto ci­ta­de­la v Brazílii, která ne­se ránu rozdělení na chudé a bo­haté, by moh­la být majákem a nadějí nejen pro Bra­zil­ce.“

Roz­hod­nutí přítomných by­lo okamžité: všich­ni se cíti­li být za­in­te­re­so­vaní a hlu­bo­ce za­saženi. Začali dávat svo­je vlastní příspěvky nejrůznějšími for­ma­mi. Všech­no do spo­lečného: peníze, šper­ky, po­zem­ky, do­my, svůj čas, svo­ji práci, někteří se přestěho­va­li, a také by­li tací, kteří oběto­va­li bo­les­ti a cho­ro­by... někdo dal všech­ny svo­je úspo­ry – 4000 do­larů, „aby se, ja­ko kap­ka vo­dy, sta­li součástí to­ho­to moře lásky ...a nechť Bůh promění ten­to sen na význam­nou sku­tečnost, která ozáří začátek třetího tisíci­letí.“

Počáteční sen se začíná stávat sku­tečností: vznik­ly pod­ni­ky v různých zemích po celém světě, nejen v Brazílii. K pro­jek­tu se přidáva­ly už i exis­tující pod­ni­ky, které mo­di­fi­ko­va­ly svo­je řízení a směřování zis­ku.