Kniha Cena nezištnosti

Slovenské vydavateľstvo VEDA ponúka čitateľom a záujemcom o nový pohľad na realitu dnešného sveta poznačeného finančno-morálnou krízou, slovenský preklad talianskej knihy Il prezzo della gratuità.Autorom knihy je profesor politickej ekonómie Luigino Bruni, ktorý pôsobí na fakulte Ekonomických a politických vied a moderných jazykov na univerzite LUMSA v Ríme, na Univerzitnom inštitúte Sophia v Loppiane (Florencia) a je zároveň medzinárodným koordinátorom projektu ekonomiky spoločenstva.

Ekonomika spoločenstva na Slovensku spoločne s vydavateľstvom VEDA pripravuje prezentáciu knihy za účasti samotného autora. O podrobnostiach prezentácie sa čoskoro dozviete v Aktualitách tejto webovej stránky.

Zdá sa, že moderná ekonomická teória zanechala za sebou zdanlivo neriešiteľný problém: môžu vedľa seba spolunažívať trh a sloboda jednotlivca, ekonomický rast a sociálna rovnosť? Autor, pohybujúci sa vo viacerých vedných disciplínach (ekonómia, filozofia, antropológia...), píše nanovo abecedu skutočnej „občianskej“ ekonómie a zároveň nám demonštruje, nakoľko je princíp nezištnosti vhodný na vyriešenie tohto zdanlivého kontrastu. Podčiarkuje dôležitosť kapitálu vzťahových dobier, bratstva a spoločenstva pre človeka.

V roku 2013 si pripomínamé 300.výročie narodenia talianskeho ekonóma Antonia Genovesi, otca občianskej ekonómie, ktorej základom je verejné či spoločné šťastie. Ekonomika spoločenstva, o ktorú sa Bruni veľakrát vo svojom diele opiera, je jednou z jej mnohých pozitívnych praxí. V súčastnosti, kedy sa zviditeľňujú negatívne dopady kapitalizmu, a v období finančno-morálnej krízy vystupujú do popredia ekonomické teórie a prax, ktorých centrom pozornosti sa stáva človek, a dôležitými atribútmi prežitia firiem na trhu sú dobré firemné vzťahy a nezištnosť.

Ekonomika spoločenstva je novou ekonomickou kultúrou, ekonomickým správaním, novým spôsobom fungovania firiem, ktorou sa inšpirujú firmy po celom svete počnúc Južnou a Severnou Amerikou, cez Filipíny, Európu a Afriku.

Povedali o knihe:

"Bruniho Cena nezištnosti je radostnou ekonómiou a výzvou na hľadanie toho, ako navrátiť radosť do sveta hospodárstva".

"Ojedinelé a výnimočné dielo, ktoré využíva poznatky z mnohých vedných odborov. Ide o úprimnú a tichú výzvu kapitalizmu, ktorý má mnohé protirečenia – mnohé ekonomické a ľudské diskriminácie. Bez nového prístupu nie je možné zabezpečiť udržateľný rozvoj našej planéty, ani mier pre celú ľudskú populáciu."

Ondrej Hronec, profesor, pedagóg, filmový scénarista a odborník na otázky trvalo udržateľného rozvoja

"Kniha prináša originálny pohľad na úlohu a ciele ekonómie a podnikania v súčasnej spoločnosti a obohacuje ekonomický slovník o pojmy spoločenstvo, nezištnosť či vzájomnosť."

Ondrej Sočuvka, predseda občianskeho združenia Stredoeurópskej podnikateľskej a sociálnej iniciatívy (CEBSI); ekonomický poradca

"Myšlienke knihy pridáva na zaujímavosti fakt, že myšlienku ekonomiky spoločenstva si ako praktický spôsob života osvojuje stále viac ľudí v rozličných regiónoch sveta."

František Múčka, ekonomický komentátor denníka SME

Lubomír Mlčoch, profesor ekonómie na Karlovej univerzite v Prahe, zaoberá sa úlohou inštitúcií, etiky, dôvery a psychológie v ekonomike.