Identifikačná karta ES

Identifikačná karta ES

1. Eko­no­mi­ka spo­ločen­stva (ES) je hnu­tie, ktoré zahŕňa pod­ni­ka­teľov, pod­ni­ky, aso­ciácie, eko­no­mické inštitúcie, ale tak­tiež pra­cujúcich, ria­dia­cich pra­covníkov, spot­re­bi­teľov, spo­ri­teľov, ob­chodníkov, chu­dobných, oby­va­teľov, ro­di­ny. Zro­di­la sa z pod­ne­tu Chia­ry Lu­bi­cho­vej, v máji 1991 v Sao Pa­olo v Brazílii. Jej cieľom je pris­pieť, vďaka cha­riz­me jed­no­ty, k vzni­ku pod­ni­kom, ktorých zákla­dom sú brat­ské vzťahy. Ich mi­si­ou je vy­ko­re­niť bie­du a so­ciálnu ne­spra­vod­li­vosť, aby pris­pe­la k bu­do­va­niu eko­no­mického systému a ľud­skej spo­ločnos­ti, kde podľa vzo­ru pr­vej kresťan­skej ko­mu­ni­ty z Je­ru­za­le­ma, „ni­kto me­dzi ni­mi ne­bol núdz­ny“ (Sk 4, 32-34).

2. ES je jed­nou ce­lo­sve­to­vou sku­točnosťou, ko­or­di­no­va­nou Me­dzinárod­nou ko­mi­si­ou a Lokálny­mi ko­mi­sia­mi, ktoré sú vzájom­ne spo­jené princípom sub­si­dia­ri­ty.

3. Ten, kto sa na akej­koľvek úrov­ni pridáva k ES, má sna­hu žiť vo svet­le cha­riz­my jed­no­ty hod­no­ty a kultúru spo­ločen­stva, či už ako jed­not­li­vec ale­bo v rámci or­ga­nizácie, v kto­rej pra­cu­je a cíti sa byť jej animáto­rom a šíri­teľom. Pre­dovšetkým pro­stredníctvom myšlie­nok a skut­kov sa usi­lu­je, aby kultúra spo­ločen­stva, kultúra dáva­nia a vzájom­nos­ti pre­ni­ka­la stále viac do sve­ta eko­no­mi­ky a me­ni­la ho na všetkých úrov­niach.

4. Do­ležitou re­a­li­tou ES sú pod­ni­ky a výrobné or­ga­nizácie rôznych právnych fo­riem, aj ne­zis­kové (non-pro­fit, so­ciálne pod­ni­ky, družstvá, aso­ciácie,... ), ktoré sa roz­hod­li za­viesť do ich pra­xe kultúru a hod­no­ty ES.

5. Pod­ni­ky ES sa usi­lujú svo­jou kre­a­ti­vi­tou a ino­vatívnosťou vy­tvárať nové bo­hat­stvo a nové pra­covné mies­ta a tým sa de­liť so svo­ji­mi zis­ka­mi za účelom pro­jek­tu ES, a to aj nad rámec svoj­ho bežného záuj­mu.

6. Na zákla­de pôvod­nej inšpirácie, ES dáva zrod Prie­mys­leným par­kom, pre­dovšetkým v ci­ta­delách Hnu­tia fo­koláre, ktorých sú in­tegrálnou súčasťou. Prie­my­selné part­ky, vi­di­teľné a kon­krétne zna­ky pro­jek­tu, sú základným kom­po­nen­tom ES, a ro­bia pro­jekt ES v da­nom re­gióne a/ale­bo v kra­ji­ne kom­pletným.

7. Žia­dosť o pri­ja­tie do ES buď jed­not­liv­ca a/ale­bo inštitúcie je odo­vzdávaná lokálnej ko­mi­sii, ktorá ga­ran­tu­je, aby bo­li spl­nené pod­mien­ky:

(a) vážny záujem zo stra­ny pod­ni­ka­teľa/ov pus­tiť sa ces­tou spo­ločen­stva s lokálnou ko­mi­si­ou a s celým lokálnym a me­dzinárodným hnutím ES, nie­len ako jed­not­li­vec, ale v prípa­de pod­ni­ka­teľa, aj ako výraz pod­ni­ka­teľskej ko­mu­ni­ty;

(b) zdieľanie cieľov pro­jek­tu a záme­rov cha­riz­my jed­no­ty, kto­rej kon­krétnym vy­jad­rením je ES;

(c) ot­vo­re­nosť de­liť zis­ky pod­ni­ku, ak v da­nom ro­ku bo­li, podľa troch cieľov pro­jek­tu, a to na: (1) kon­krétnu po­moc núdz­nym, (2) formáciu „nových ľudí“, (3) roz­voj pod­ni­ku a/ale­bo vy­pla­te­nie spo­ločníkom;

(d) pod­ni­kové ria­de­nie inšpi­ro­vať brat­stvom, podľa do­ku­men­tu „smer­ni­ce pod­ni­ku ES“;

(e) po­cho­piť a žiť vzťahy s oso­ba­mi v núdzi na úrov­ni dôstoj­nos­ti, rešpek­tu, rov­nos­ti, vzájom­nos­ti a spo­ločen­stva;

(f) za­ložiť vlastnú fir­mu a/ale­bo pod­ni­ka­teľskú čin­nosť ako mies­to a nástroj na zníženie bie­dy, mizérie a ne­spra­vod­li­vos­ti, či už vo svo­jom pro­stredí ale­bo na globálnej úrov­ni.

8. ES v živom dialógu so súčas­nou kultúrou a občian­skou i so­ciálnou ekonómi­ou na lokálnej a me­dzinárod­nej úrov­ni vy­tvára aj myšlien­kový prúdu.

9. ES spo­lu­pra­cu­je na rôznych ini­ciatívach cir­kvi, rôznych nábožens­tiev a občian­skej i po­li­tic­kej spo­ločnos­ti, kto­rej sa cíti byť živou súčasťou a nástro­jom jed­no­ty.

10. ES pris­pie­va k to­mu, „aby všet­ci jed­no bo­li“. (Jn, 17, 21)