Směrnice pro vedení podniku Ekonomiky společenství

Směrni­ce pro ve­dení pod­ni­ku Ekonomi­ky spo­lečen­ství

Eko­no­mi­ka spo­lečen­ství (dále ES) na­vr­hu­je or­ga­ni­zacím, které přija­ly její po­sel­ství a její kul­tu­ru, násle­dující „Směrni­ce pro řízení pod­ni­ku“. Ty­to směrni­ce by­ly se­psány na základě živo­ta a re­flexe tisíců pod­ni­ka­telů a pra­covníků. Sle­dují schéma tzv. „sed­mi ba­rev“. Jde o schéma vy­cházející ze způso­bu chápání a prak­ti­kování živo­ta pod­le cha­rizma­tu jed­no­ty, je­hož je ES výra­zem. [1]

1. Červená

Pod­ni­ka­telé, pra­covníci a pod­nik

Pod­ni­ky, které se hlásí k eko­no­mi­ce spo­lečen­ství, vidí „po­slání svého pod­ni­ku“ v tom, že hod­no­ty sdílení a spo­lečen­ství kla­dou za základ vlastní or­ga­ni­za­ce na všech úrovních.

Aby se to­to po­slání re­a­li­zo­va­lo, pod­ni­kové funk­ce a ro­le jsou jasně de­fi­novány a uplatňovány v du­chu služby a od­povědnos­ti. Styl řízení je par­ti­ci­pa­tivní. Cíle pod­ni­ku jsou sdíle­ny a vhodně, transpa­rentním způso­bem, prověřovány s tím, že je kla­de­na mi­mořádná po­zor­nost na kva­li­tu vztahů me­zi všemi za­in­te­re­so­vanými sub­jek­ty (sta­ke­hol­ders). Zvláštní po­zor­nost se rovněž kla­de na spo­lečen­ství s ostatními pod­ni­ka­te­li ES, s re­gi­onální ko­misí a s místními i me­zinárodními aso­ci­a­ce­mi ES.

Když pod­nik vy­tvoří zisk, pod­ni­ka­telé a spo­lečníci se za­va­zují, že se o ten­to zisk rozdělí s ohle­dem na ty­pické po­stu­py v různých formách pod­niků a so­ciálních si­tu­acích, ve kterých působí, aby přispěli na ty­to tři stejně důležité cíle:

a) na po­moc osobám, které jsou v si­tu­a­ci potřeby, prostřed­nic­tvím různých fo­rem účas­ti, se záměrem je­jich začlenění do spo­lečnos­ti a do pra­covního pro­ce­su;

b) na roz­voj pod­ni­ku, na je­ho kon­so­li­da­ci a zlepšení kva­li­ty pro­duktů a služeb a především v zemích, kde je ne­do­sta­tek práce, na tvor­bu nových pra­covních míst a ko­nečně, tam, kde je to možné na odměnu pro spo­lečníky;

c) na roz­voj kul­tu­ry sdílení a „dávání“.

V případě, kdy pod­po­ra ES snad ještě není sdíle­na všemi spo­lečníky pod­ni­ku, je záva­zek věno­vat zisk na cíle pro­jek­tu li­mi­tován podílem těch spo­lečníků, kteří ES pod­po­rují.

2. Oranžová

Vztah se zákazníky, do­da­va­te­li, in­ves­to­ry, občan­skou spo­lečností a vnějšími sub­jek­ty

Čle­nové pod­ni­ku se za­va­zují bu­do­vat a po­si­lo­vat pro­fe­si­onálně dobré a otevřené vzta­hy se zákazníky, do­da­va­te­li a občan­skou spo­lečností v místě kde působí. Ochra­nu a zlepšování svého prostředí po­ciťují ja­ko in­te­grální součást vlastního po­slání.

Pod­nik se chová legálním a občan­ským způso­bem ke kon­ku­rentům, do­da­va­telům, zákazníkům, občan­ské spo­lečnos­ti a veřejné správě. Ty­to sub­jek­ty po­važuje za základní part­ne­ry pro do­sažení obecného dob­ra. Kromě to­ho pod­ni­ka­tel a pra­covníci pod­ni­ku ES pro­pa­gují du­cha a po­sel­ství ES tím, že před­sta­vují své myšlen­ky a zkušenos­ti na kon­gre­sech, se­minářích, se­tkáních, pro­tože po­važují za součást svého vlastního „po­volání“ šířit tu­to no­vou eko­no­mic­kou vi­zi.

Ne­spo­ko­jují se s tím, že ES žijí, ale chtějí ji také ukázat a před­sta­vit dalším li­dem, zvláště mladým, které přijímají na ob­dobí for­ma­ce či stáže.

3. Žlutá

Spi­ri­tu­a­li­ta a eti­ka

Práce v ES je chápána nejen ja­ko příležitost k pro­fe­si­onálnímu růstu, ale také k růstu du­chovnímu a etickému.

Pod­nik se za­va­zu­je k reálnému do­držování zákonů a působí pro je­jich změnu a zlepšení. Chová se ko­rektně ve vzta­hu k daňovým úřadům, kon­t­rolním orgánům, od­borům a in­sti­tucím. Uvědo­mu­je si, že kva­li­ta pra­covního živo­ta je pod­stat­nou di­menzí pro re­a­li­za­ci oso­by, pro roz­voj po­volání pra­covníka i lid­ské by­tos­ti ja­ko ta­kové.

Kdo pra­cu­je v pod­ni­ku ES, naučí se oceňovat také těžkos­ti a utr­pení na pra­co­višti a činí z nich vzácné příležitos­ti růstu a zrání. Při de­fi­nování cha­rak­te­ru a kva­li­ty svých pro­duktů se pod­nik za­va­zu­je nejen k re­spek­tování smluvních po­vin­ností a podmínek, ale také k vy­hod­no­cení vli­vu svých pro­duktů na dob­ro osob, kterým jsou určeny, a na životní prostředí.

4. Zelená

Kva­li­ta živo­ta, štěstí a vzta­hy

Jedním ze základních cílů pod­ni­ku ES je stát se pravým spo­lečen­stvím. S tímto cílem jsou plánována pra­vi­delná se­tkání aby po­tvr­di­la kva­li­tu osobních vztahů a aby přispěla k řešení kon­fliktních si­tu­ací. Na těchto se­tkáních se pra­vi­delně prak­ti­kují tzv. „nástro­je“ ko­lek­tivní spi­ri­tu­a­li­ty, me­zi něž patří: pra­vi­delný roz­ho­vor me­zi pra­covníky a zod­povědnými (ale­spoň je­den­krát za rok); okamžiky prověrky ko­lek­ti­vu a „bra­tr­ské opra­vy“ me­zi všemi čle­ny pod­ni­ku, kde mají za­ku­sit, že bra­trství a rov­nost me­zi všemi je důležitější, než všech­ny potřebné funkční a od­povědnostní rozdílnos­ti ve firmě; okamžiky na­slouchání ze stra­ny ma­nažerů even­tuálním pro­testům, ne­sou­hlasům ne­bo návrhům; okamžiky výměny zkušeností během k to­mu vy­hra­zených se­tkání. Pod­nik ES si uvědo­mu­je, že bez uplatňování těchto nástrojů spo­lečen­ství se vzta­hový život v pod­ni­ku vyčerpá, což má vliv i na zhoršení eko­no­mické výkon­nos­ti.

Fy­zickému zdraví, spor­tu a péči o prostředí je připi­sována zvláštní po­zor­nost, pro­tože spo­lečen­ství za­hr­nu­je také přiro­ze­nost a těles­nost.

Za účelem péče o vzta­hy po­važuje pod­nik ES za důležité sla­vení i for­mou běžných pod­ni­kových ak­ti­vit (svátky, na­ro­ze­ni­ny, pohřby,... ), kdy se po­si­lují vzta­hy a příslušnost k pra­covnímu spo­lečen­ství, což jsou vzácné zdro­je především v ob­dobí krizí.

5. Modrá

Har­mo­nie v pra­covním prostředí

Krása a har­mo­nie pra­covního prostředí jsou první vi­zit­kou pod­ni­ku ES, pro­tože spo­lečen­ství je také krása, bez přehnaného lu­xu­su, ale v střídmos­ti. Prostředí je výra­zem har­mo­nie vztahů, je součástí pod­ni­kových vztahů. Hy­gi­e­na, čis­to­ta, pořádek, jsou součástí kul­tu­ry ES, aby je­jich har­mo­nie na­sto­li­la po­ho­du pra­covníků, vlastníků, zákazníků, do­da­va­telů a návštěvníků.

Pro­to je třeba za­jis­tit do­držování bez­pečnos­tních před­pisů, potřeb­nou ven­ti­la­ci, přípust­nou úro­veň hlu­ku, přiměřené osvětlení a všech­no to, co usnadňuje kva­li­tu vnitřních a vnějších vztahů fir­my. O rozměr es­te­ti­ky, umění a krásy je třeba pečovat též teh­dy, když pod­nik vstu­pu­je, přímo ne­bo nepřímo, do kon­tak­tu s chu­do­bou, ne­boť si uvědo­mu­je, že prvním způso­bem péče o každou for­mu ne­do­stat­ku je po­zor­nost vůči druhému a právě ten­to es­te­tický rozměr to vy­jadřuje nej­lepším způso­bem.

6. Indigová

For­ma­ce, vzdělávání, moud­rost

Pod­nik me­zi svými čle­ny pod­po­ru­je na­sto­lení at­mosféry vzájemné důvěry ve které je přiro­zené dávat svo­bodně k dis­po­zi­ci vlastní ta­len­ty, myšlen­ky a způso­bi­los­ti ve pro­spěch pro­fesního růstu ko­legů a pro roz­voj pod­ni­ku.

První ško­lou for­ma­ce je vždy pod­ni­kové spo­lečen­ství v je­ho různých vztazích. Kromě to­ho, ve­dení sta­noví kritéria výběru per­sonálu a plánování pro­fesního roz­vo­je vhodných pra­covníků, kteří na­po­mo­hou ta­ko­vou at­mosféru na­sto­lit. Pod­nik po­sky­tu­je příležitost pro ne­u­stálou ak­tu­a­li­za­ci zna­lostí a stu­dia, upřed­nostňuje for­ma­ci od­bor­nou a for­ma­ci ke kul­tuře spo­lečen­ství svého per­sonálu, se zvláštní po­zor­ností k mladým li­dem uv­nitř i vně fir­my.

A ko­nečně, pod­ni­ka­tel a pra­covníci ES rozvíjejí svo­ji lid­skost a své zájmy uv­nitř i vně pod­ni­ku se zvláštní po­zor­ností k roz­vo­ji kul­tu­ry a eko­no­mického myšlení, a pro­to se účas­tní ško­lení a se­tkání, aby by­li stále více schop­ni obhájit svou pod­ni­ko­vou a kul­turní vi­zi.

7. Fialová

Komunikace

Pod­ni­ka­telé, kteří přijímají ES, ne­u­stále pra­cují pro­to, aby vy­tvořili prostředí otevřené a upřímné ko­mu­ni­ka­ce, které pod­po­ru­je výměnu myšle­nek a in­for­mací me­zi všemi úrovněmi od­povědnos­ti. Za tímto účelem si osvo­jují vhodné nástro­je pe­ri­o­dického bi­lan­cování, ať už uv­nitř fir­my, ne­bo vzhle­dem k vnějšímu prostředí (např. „so­ciální bi­lan­ci“), nástro­je, které na fak­tech uka­zují spo­lečen­skou hod­no­tu, vy­tvořenou různými sub­jek­ty za­in­te­re­so­vanými na pod­ni­kových ak­ti­vitách.

Ne­e­xis­tu­je spo­lečen­ství bez ko­mu­ni­ka­ce. Pod­ni­ky kon­ci­po­vané pod­le ES chtějí rozvíjet eko­no­mické vzájemně užitečné a pro­duk­tivní vzta­hy a používají nej­mo­dernější ko­mu­ni­kační prostřed­ky pro­to, aby se me­zi se­bou spo­ji­li na úrov­ni místní ne­bo me­zinárodní.

Pod­ni­ka­telé, kteří jsou stou­pen­ci ES, si uvědo­mují kul­turní a po­li­tic­kou hod­no­tu, kte­rou úspěch to­ho­to spo­lečného pro­jek­tu může přinést a pro­to me­zi se­bou udržují, na místní a me­zinárodní úrov­ni, stále živého du­cha vzájemné pod­po­ry a so­li­da­ri­ty. Vy­tvářejí síť se všemi lid­mi dobré vůle, kteří chtějí upřímně přispívat k to­mu, aby svět byl více spra­ved­livý, bra­tr­ský a sjed­no­cený.

[1] Jed­not­livé bar­vy před­sta­vují kon­krétní aspek­ty živo­ta fir­my stejně ja­ko jed­not­livých zaměstnanců. Je­jich usku­tečňování v každo­dení pra­xi ve­de k na­plnění po­slání ES. Tímto po­sláním je bu­dování splečes­tví za­loženém na bra­tr­ských vztazích a zmírňování so­ciální ne­rov­nos­ti ve světě (pozn. překla­da­te­le).