Univerzitní institut Sophia

Univerzitní institut Sophia

Uni­ver­zitní in­sti­tut So­phia (IUS) je for­mační a aka­de­mic­ko-vědecké cen­t­rum, v kterém se vzájemně prolíná zkušenost s myšlením, různé kul­tu­ry a vědní dis­ci­plíny. Není to uni­ver­zi­ta složená z různých fa­kult v kla­sickém slo­va smys­lu, ale je to jakási la­bo­ra­toř me­zi­o­bo­rového a in­ter­kul­turního ex­pe­ri­men­tování: místo, které slouží pro růst lid­ské osob­nos­ti a pro růst jejího kul­turního rozměru. Za­kla­da­te­lem IUS je Chi­a­ra Lu­bi­chová (1920-2008) a me­zinárodní sku­pi­na do­centů různého zaměření. Ti­tu­ly kurzů a je­jich náplň jsou schválené v sou­la­du s me­zinárodními do­ho­da­mi a podmínka­mi sta­no­venými Li­sa­bon­skou smlou­vou a Bo­loňským pro­ce­sem prostřed­nic­tvím kre­di­tového systému ECTS. Jed­nou ze spe­ci­a­li­zací je i eko­no­mi­ka a ma­nage­ment, po­sta­vená na kul­tuře dávání a vzájem­nos­ti, bez které by eko­no­mi­ka spo­lečen­ství ne­by­la možná. Pro­to také jed­na část ze zis­ku ES fi­nančně So­phii pod­po­ru­je. Sídlo má v Lop­pi­aně - In­ci­sa in Val d’Ar­no (Flo­ren­cia).

Více in­for­mací: So­phia - Isti­tu­to Uni­ver­si­ta­rio