4. Letní škola Ekonomiky společenství pro mladé lidi 24. - 28. srpna 2015, Praha, ČR

Datum přidání: 27.4.2015 5:59:20

Pojďme tvořit naši budoucnost! Je v našich rukách

Vnímáš, že svět, ve kterém žije­me, ne­fun­gu­je dobře? Trpíš ne­spra­ve­dl­ností, kte­rou vidíš v ulicích to­ho­to světa? Máš tou­hu něco ve světě změnit? My­slíš si, že způsob jak to udělat nabízí spo­lečen­ství? Po­kud tvo­je od­pověď zní ano, přijeď a připoj se k nám! Eko­no­mi­ka spo­lečen­ství je i pro Te­be.

Pojďme tvořit a bu­do­vat naši spo­lečnou bu­douc­nost a lepší podmínky ve světě tím, že začne­me ihned a s těmi, kteří jsou oko­lo nás. Součas­nost i bu­douc­nost je v našich rukách!

Hlavní téma­ta do­po­ledních ho­din letní ško­ly s pro­fe­so­ry, pod­ni­ka­te­li eko­no­mi­ky spo­lečen­ství a mladými účas­tníky jsou násle­dující:

- Je „eko­no­mi­ka spo­lečen­ství“ možná? Zkušenos­ti pod­ni­ka­telů z různých částí světa.

- Je člověk oprav­du „ho­mo oeco­no­micus“? Po­kud ne, jak to mění eko­no­mi­ku a fi­remní pra­xi?

- Kre­a­ti­vi­ta a ge­ne­ra­ti­vi­ta [1]: klíč k bu­dování nové eko­no­mi­ky.

- Příkla­dy fi­rem, které našly nové způso­by pod­nikání.

- Od­va­ha po­sta­vit se ma­in­stre­a­movým názorům a po­stupům.

- Co můžeme dělat pro to, abychom sa­mi před­sta­vo­va­li změnu, kte­rou chce­me?

Lek­to­ry jsou pro­fe­soři z různých ev­rop­ských uni­ver­zit, Uni­ver­zitního in­sti­tu­tu So­phia v Itálii a pod­ni­ka­telé z celého světa.

Každodenní pracovní skupiny

Do­po­led­ne – druhá část

Pro­stor pro kre­a­ti­vi­tu – NEW!!

Od­po­led­ne

Pod­ni­ka­tel­ský workshop

Sníš o tom mít svůj vlastní byz­nys? Máš už svůj pod­ni­ka­tel­ský záměr? Chtěl/a bys pra­co­vat na svém prvním byz­nys plánu? Chtěl/a bys sdílet s ostatními své nápa­dy jak pod­ni­kat? Ale­spoň jed­no „ano“ na ty­to otázky tě na­směru­je k výběru to­ho­to worksho­pu. Vy­tvoř svůj byz­nys pro­jekt spo­lu s novými přáte­li z celého světa. Nej­lepší pro­jek­ty, po­kud bu­dou re­a­li­zo­vané, mo­hou získat fi­nanční pod­po­ru.

Výzkumný workshop

Jsi stu­dent ne­bo dok­to­rand a zajímáš se o hod­no­ty blízké eko­no­mi­ce spo­lečen­ství? Chtěl bys sdílet svůj výzkum se svými novými ko­le­gy a pro­fe­so­ry z uni­ver­zit? Po­kud ano, přidej se k to­mu­to worksho­pu a můžeš mít s se­bou svou stu­dii, kte­rou bys mohl/a pre­zen­to­vat během worksho­pu.

Ko­mu­ni­kační workshop

Chtěl/a bys v nové a kre­a­tivní formě ko­mu­ni­ko­vat zbyt­ku světa co se děje během letní ško­ly? Rád/a fotíš, děláš vi­dea, píšeš články, používáš so­ciální sítě, abys mohl/a za­pla­vit svět po­zi­tivními zpráva­mi? Pojďme spo­lečně vy­tvářet a ko­mu­ni­ko­vat světu dobré zprávy. Vy­ber si ten­to workshop.

Kre­a­tivní so­ciální inovátoři – NEW!!

Pra­cu­ješ v so­ciální sféře, in­sti­tu­ci, ne­ziskovém sek­to­ru? Jsi, ane­bo by ses chtěl/a stát průkopníkem, který chce bu­do­vat lepší spo­lečnost ve spo­lu­práci s ostatními? Pojďme ro­ze­znávat výzvy ko­lem nás, vy­tvořit pro­jekt pro lepší spo­lečný život a usku­tečnit ho v našem okolí.

Základní informace

Ofi­ciální ja­zyk: an­g­ličti­na

Pořada­telé: Me­zinárodní aso­ci­a­ce pro Eko­no­mi­ku spo­lečen­ství, ve spo­lu­práci s občan­ským sd­ružením Pon­tes

Pro­fil účas­tníků: Stu­den­ti všech oborů, kteří se zajímají o ta­to téma­ta, mladí pod­ni­ka­telé, vědci a od­borníci ve věku od 19 do 35 let.

Re­gis­t­rační po­pla­tek: Ce­na 220 EUR za­hr­nu­je: re­gis­tra­ci, uby­tování, stra­vu od večeře 23. srp­na do oběda 28. srp­na a pro­hlídku Pra­hy. Je možné požádat o sti­pen­di­um.

Kde: Cen­t­rum Ma­ri­a­po­li Pra­ha,

Mla­do­bo­leslav­ská 667, Pra­ha 9 – Vi­noř

tel.: +420 286 007 711

http://www.centrummariapoli.cz

In­for­ma­ce a on­li­ne přihláška:

Můžete se přihlásit vy­plněním on­li­ne přihlášky nej­později do 15. čer­ven­ce 2015. Počet míst je ome­zen. Přihlášky bu­dou po­sou­ze­ny or­ga­nizáto­ry.

Pro více in­for­mací:

www: http://schools.edc-online.org/Prague

e-mail: prague2015.schools@edc-online.org

Obecné in­for­ma­ce o Letních školách Eko­no­mi­ky spo­lečen­ství ve světě:

www: http://scho­ols.edc-on­li­ne.org

e-mail: schools@edc-online.org

[1] Přesunutí těžiště zájmu jedince mimo svou osobu