14.-27. července 2013: Francie - Plounevez-Quintin (Bretaň)

Datum přidání: 1.5.2013 19:44:11

Blízko „Ves­ni­ce sv.Jo­se­fa“ v střední Bre­ta­ni se bu­de ko­nat 2. ročník worksho­pu eko­no­mi­ky spo­lečen­ství.

Workshop pro mladé li­di: „Vy­tvořit pod­ni­ky eko­no­mi­ky spo­lečen­ství“ – 8 dní strávených spo­lu s pod­ni­ka­te­li eko­no­mi­ky spo­lečen­ství v termínu od 14. do 21. čer­ven­ce 2013.

Workshop ve fran­couzštině je zaměřený pro mladé li­di ve věku 22-35 let, které přita­hu­je pod­nikání a vy­tváření pod­ni­ka­tel­ských ak­ti­vit s bra­tr­skými a al­tru­is­tickými prv­ky.

Pro­jekt: být spo­lu je­den týden a vy­tvořit pod­ni­ka­tel­ské plány a pro­jek­ty pro život ve spo­lečen­ství.

Jak? Prostřed­nic­tvím se­bedůvěry, důvěry k ostatním a našemu "ne­vi­di­telnému part­ne­ro­vi".

Workshop se usku­teční v střední Bre­ta­ni blízko „Ves­ni­ce sv.Jo­se­fa“, která vítá li­di zraněné živo­tem, aby se ob­no­vi­li. Spo­lu s těmi­to lid­mi a záro­veň pro ně účas­tníci worksho­pu nabídnou svůj ta­lent a návrhy na vy­tvoření nových pod­ni­ka­tel­ských záměrů určených právě pro to­to místo, za po­mo­ci zkušených pod­ni­ka­telů a v du­chu eko­no­mi­ky spo­lečen­ství.

Více in­for­mací můžete získat zde:

Association Aurore pour une économie de communion

e-mail: edc@focolari.fr

tel. +33 01 64 90 20 55

web: www.economie-de-communion.fr a www.villagesaintjoseph.org