Škola ES pro mladé z východní Evropy v citadele Faro (Chorvatsko)

Datum přidání: 29.11.2012 13:50:23

Od 1. do 3. úno­ra 2013 se usku­teční první ročník ško­ly ES pro mladé z východní Ev­ro­py v ci­ta­de­le Hnutí fo­koláre (Fa­ro), v městečku Križev­ci v Chor­vat­sku.

Ško­la ve Fa­ro je jed­nou ze série škol ES, které proběhly v ro­ce 2012 ve světě. Po ško­le v Bue­nos Aires (Ar­gen­ti­na), v Re­ci­fe (Brazílie), v Li­sa­bo­ne (Por­tu­gal­sko), více školách v Itálii se další usku­teční právě v Chor­vat­sku.

Je věno­vaná mladým pod­ni­ka­telům, stu­dentům eko­no­mie, ale nejen těm. Také všem mladým li­dem, kteří se chtějí o ES do­zvědět víc a vy­tvořit nové spo­lečen­ství a přátel­ství. Můžeš začít už teď na Fa­ce­boo­ku.

Pro­gram a po­drobné in­for­ma­ce, ja­ko i možnost za­re­gis­tro­vat se, na­jde­te zde.