11.-15. září 2013: Španělsko, Madrid - Mezinárodní letní škola ES

Datum přidání: 1.5.2013 20:10:11

11. až 15. září 2013, Vyhraďte si čas!

MEET#SHARE#CREATE#CHANGE@EOCSUMMERSCHOOL2013

SETKEJSE#SDÍLEJ#TVOŘ#MĚŇ@ESLETNÍŠKOLA2013

Nová eko­no­mi­ka pro sjed­no­cený svět

11.-15. září 2013

Cen­t­rum Ma­ri­a­po­li Lu­mi­no­sa

Po­ni­en­te 33

28290 Las Ma­tas (Mad­rid)

CÍL

Po­kud jsi stu­dent ane­bo mladý pod­ni­ka­tel (od 19 do 35 let); po­kud přemýšlíš o své bu­doucí pro­fesní cestě; po­kud věříš, že nová, lid­ská eko­no­mi­ka je nejen možná, ale potřebná; po­kud se zajímáš o so­ciální/spo­lečen­skou eko­no­mi­ku… , ta­to letní ško­la je pro Te­be. SE­TKEJ SE s mladými lid­mi z celého světa; SDÍLEJ myšlen­ky, nápa­dy, zkušenos­ti, sny; TVOŘ nové pro­jek­ty, vzta­hy, nové vi­ze; MĚŇ svět, eko­no­mi­ku, začni re­a­li­tou v tvém okolí.

PROGRAM

Za­hr­nu­je přednášky a worksho­py.

Téma­ta: so­ciální pod­nikání, zaměstna­nost, roz­voj, chu­do­ba, ne­zištnost, vzájem­nost, štěstí... ve světle nového pa­ra­dig­ma­tu vy­plývajícího z eko­no­mi­ky spo­lečen­ství.

OFICIÁLNÍ CERTIFIKÁT

Všem stu­dentům, kteří bu­dou splňovat podmínky a zúčas­tní se Letní ško­ly, bu­de vy­daný cer­ti­fikát, který je všeo­becně uznávaný díky do­hodě se Španělskou uni­ver­zi­tou.

PŘEDNÁŠKY*

Me­zi přednášejícími bu­dou: Lu­i­gi­no Bruni (Uni­ver­zitní in­sti­tut So­phia (Lop­pi­a­no) a LUM­SA Uni­ver­si­ty, Řím, Itálie), Lu­ca Cri­vel­li (Uni­ver­zi­ty of Ita­li­an Swi­zer­land, Lu­ga­no, Švýcar­sko), Ge­ne­vie­ve San­ze (Abi­d­jan, Pobřeží slo­no­vi­ny), Vit­to­rio Pel­li­g­ra (Uni­ver­si­ty of Cag­li­a­ri, Itálie), Anouk Gre­vin (Uni­ver­si­ty of Nan­tes, Fran­cie), Gu­i­sep­pe Ar­gi­o­las (Uni­ver­si­ty of Cag­li­a­ri, Itálie).

Bu­dou zde také někteří místní a za­hra­niční pod­ni­ka­telé: Te­re­sa Gan­zon (Ban­g­ko Ka­ba­jan, Ma­ni­la, Fi­lipíny), John Mun­dell (Mun­dell&As­so­ci­a­tes;, Inc, In­di­a­na­po­lis, USA).

*ten­to se­znam se může změnit v závis­los­ti od finálního pro­gra­mu.

JAZYK

Ofi­ciálním ja­zy­kem bu­de an­g­ličti­na.

ORGANIZÁTOR

Letní ško­lu or­ga­ni­zu­je Me­zinárodní aso­ci­a­ce pro eko­no­mi­ku spo­lečen­ství (AIEC) ve spo­lu­práci s dalšími místními a me­zinárodními or­ga­ni­za­ce­mi a in­sti­tu­ce­mi.

MÍSTO

Ško­la se bu­de ko­nat v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li Lu­mi­no­sa ne­da­le­ko Mad­ri­du v termínu od 11. do 15. září 2013. Or­ga­ni­za­ce po­skyt­ne uby­tování a stra­vu.

PRAKTICKÉ INFORMACE

V do­ku­men­tu v přílo­ze, pod názvem practi­cal in­fo na­jde­te pro­gram a další po­drobné in­for­ma­ce.

Více in­for­mací

eo­c­sum­mer­scho­o­l2013@gmail.com