Poselství mladých Sao Paulo 2013

Poselství mladých

Ze Sao Pau­la světu:

„Ať je eko­no­mi­ka roku 2031 eko­no­mi­kou spo­lečen­ství“

Věříme, že eko­no­mi­ka a pod­ni­ky jsou po­vinné usku­tečňovat kromě prin­ci­pu svo­bo­dy a rov­nos­ti také prin­cip bra­trství. Počína­je si tak­to, eko­no­mi­ka přispěje k větší důstoj­nos­ti lid­ské oso­by a každého náro­da. Tímto způso­bem dokážeme od­povídat na otázky smys­lu živo­ta a štěstí, ukrytých v srd­ci každé ženy i muže.

Věříme, že je možné vy­tvářet eko­no­mi­ku, jejímž zákla­dem je prin­cip bra­trství, eko­no­mickým slovníkem řečeno spo­lečen­ství, a to mi­nimálně ze čtyř důvodů:

1. eko­no­mi­ku bra­trství už zažíváme v každo­denních roz­hod­nutích mi­liónů lidí na různých úrovních, kteří se roz­hod­li pro spo­lečen­ství dob­ra a mírnos­ti ve spotřebě, kteří žijí stej­nou spi­ri­tu­a­li­tu jed­no­ty a kul­tu­ru, která živí pro­jekt eko­no­mi­ky spo­lečen­ství, kul­tu­ru dávání a vzájem­nos­ti;

2. eko­no­mi­ku bra­trství vidíme re­a­li­zo­va­nou ve zkušenos­tech sto­vek pod­niků pro­jek­tu eko­no­mi­ky spo­lečen­ství, které na­vzdo­ry těžkos­tem a pádům, ať už jsou velké ne­bo malé, zůstávají věrné hod­notám eko­no­mi­ky spo­lečen­ství prostřed­nic­tvím směřování zis­ku bratřím v ne­snázích, na tvor­bu pra­covních míst a na šíření "kul­tu­ry dávání", vidíme ji v pod­nicích, které svými ma­nažer­skými roz­hod­nutími re­spek­tují kli­en­ty, pra­covníky, do­da­va­te­le a občan­skou spo­lečnost;

3. už teď na­cházíme stej­nou tou­hu po spo­lečen­ství a bra­trství v různých zkušenos­tech so­ciální, občan­ské a spra­ved­livé eko­no­mi­ky ve světě, pes­tré a ros­toucí hnutí, které různými prostřed­ky sdělu­je, že exis­tu­je i jiná ces­ta post-ka­pi­ta­lis­tické tržníeko­no­mi­ky, jak ji chce­me a spo­lečně se hned pro ni na­sadíme;

4. na­ko­nec věříme, že eko­no­mi­ka spo­lečen­ství je možná, pro­tože každému muži a ženě na této ze­mi je „vloženo do hloub­ky své exis­ten­ce, ať už je věřící ne­bo ne, po­volání ke spo­lečen­ství a lásce“, jak nám o tom řek­la Chi­a­ra Lu­bi­chová. Pou­ze eko­no­mi­ka to­ho­to ty­pu může na­pl­no uspo­ko­jit náš hlad po osobním i spo­lečném štěstí.

ŽÁDÁME:

S tou­to čtyřnásob­nou vírou my, mladí ES, za­stu­pující tisíce mladých a do­spělých různých kul­tur, národů, nábožen­ství, eko­no­mických a so­ciálních podmínek, žádáme kon­krétní změny, ta­dy a teď:

1. V po­sledních le­tech byl eko­no­mický roz­voj kon­ta­mi­no­vaný dis­ku­ta­bilním eko­no­mickým chováním ne­re­gu­lo­vaného fi­nančního systému, který způso­bil vážné ško­dy, které ohro­zi­ly funkčnost sa­motného systému. Eko­no­mický a fi­nanční systém zůstává struk­turálně křehkým a vyžadu­je nová pra­vi­dla, která by ho na­no­vo pozdvih­ly, aby pl­nil vzácné úlo­hy pro spo­lečné dob­ro. Pro­to žádáme vlády států:

- za­hr­nout občan­skou spo­lečnost do po­li­ti­ky eko­no­mického roz­vo­je, počína­je ro­di­na­mi, oceněním práce na částečný úva­zek a péče o děti, po­mo­ci starým a po­stiženým;

- zavést daňové úle­vy za závi­slé práce, na práci v ro­dinách s ne­zle­tilými, pro ob­last ochra­ny životního prostředí;

- daňově znevýhod­nit fi­nanční, vy­so­ce spe­ku­la­tivní trans­ak­ce;

- bo­jo­vat pro­ti daňovým únikům, od­stra­nit „daňové ráje“, snížit vo­jen­ské výda­je, které nejsou ne­zbytné pro ochra­nu oby­va­tel­stva;

- zrušit celní ba­riéry na pro­duk­ty těch zemí, které re­spek­tují práci a ochra­nu životního prostředí.

2. Pro­to žádáme všech­ny oby­va­te­le světa, počína­je námi, aby se s novým přesvědčením a novým na­sa­zením, ať už na po­li­tické, právní ne­bo in­sti­tu­ci­onální úrov­ni, snažili:

- vy­tvářet no­vou eko­no­mi­ku, kde je spo­lečně se základními prin­ci­py svo­bo­dy a rov­nos­ti vy­tvořený také kon­krétní pro­stor pro potřebu bra­trství me­zi oso­ba­mi a náro­dy;

- prostřed­nic­tvím vlastních spotřebi­tel­ských a střada­tel­skýchroz­hod­nutí upřed­nostňovat ty etic­ky ori­en­to­vané pod­ni­ky, které in­ves­tují pod­stat­nou část svých zisků pro všeo­becné bla­ho. ES nás učí, že zisk pod­niků má so­ciální cha­rak­ter a po­slání;

3. ES od svých počátků zdůrazňova­la důležitost ori­en­ta­ce na hod­no­ty a for­ma­ce „nových lidí“. Pro­to žádáme, aby:

- v učebních os­novách základních a středních škol by­ly za­hr­nu­ty předměty ja­ko výcho­va k ochraně životního prostředí, k právnímu povědomí, k bra­trství a otevřenos­ti vůči světu, která pod­po­ru­je in­te­gra­ci, mír, spo­lečen­ství a jed­no­tu me­zi náro­dy a tím snižuje ri­zi­ko možných válek, či v bu­douc­nos­ti zničení pla­ne­ty;

- se na prin­ci­pu vzájemného re­spek­tu zvýšilo úsilí uni­ver­zit v ob­las­ti výměny do­centů ve světě, kteří za­bez­pečí mladým op­timální vzdělání, kva­litní for­mování osob­nos­ti a bu­douc­nost;

- na fa­kultách so­ciálních, eko­no­mických a po­li­tických věd by­lo uznáno­právo výuky eko­no­mických vizí a te­o­rií, které jsou názo­rově od­lišné od těch, které dnes do­mi­nují;

My mladí jsme si vědomí to­ho, že jsme první ge­ne­rací v his­to­rii lid­stva, která je na globální úrov­ni se­riózně ohrožená a ris­ku­je, že bu­de mít horší bu­douc­nost, než měli naši ro­diče, což je způso­be­no hlu­bokými ra­na­mi, které po­z­načily v po­sledním sto­letí životní prostředí, vo­du, vzduch a ne­ob­no­vi­telné zdro­je ener­gie.

Kromě narůstající ide­o­lo­gie in­di­vi­du­a­li­zmu, xe­no­fo­bie a ne­spra­ve­dl­nos­ti stojíme tváří v tvář naší post­mo­derní ci­vi­li­za­ci. Záro­veň jsme si však jistí a věříme, že Prozřetel­nost stále exis­tu­je a koná v dějinách, a že i my můžeme mít lepší bu­douc­nost. Věříme, že ES vznik­la a přišla na svět zde v Brazílii před dva­ce­ti le­ty, aby po­vzbu­di­la a zpřítomňova­la tu­to naději.

Pro­to my, mladí, kteří se po­de­pi­su­je­me pod to­to po­sel­ství ze Sao Pau­la 2011, s kořeny v ro­ce 1991, a víc než kdy­ko­liv předtím za­in­te­re­so­vaní a zod­povědní za to, jak bu­de eko­no­mi­ka a svět vy­pa­dat v ro­ce 2031, věříme, že jak ta­to naše víra, naděje, na­sa­zení, tou­hy bu­dou sdílené mnohými žena­mi a muži všech kon­ti­nentů, a jak naše a je­jich každo­denní chování bu­de v sou­la­du s myšlen­kou eko­no­mi­ky nejen efek­tivní a spra­ved­livé, ale také bra­tr­ské, to­to všech­no ne­bu­de jen uto­pií.

I kdy­bychom zůsta­li v tom­to úsilí sa­mi, s ce­lou vážností se slav­nostně za­va­zu­je­me usku­tečňovat ho. Uzavíráme me­zi námi pakt a jsme si jistí, že další a mnozí se k nám přidají. Jsme to­tiž přesvědčení, že spo­lečen­ství je vnitřním po­voláním každé oso­by, pod­ni­ku, spo­lečnos­ti. „...aby všich­ni by­li jed­no.“

Sao Pau­lo, 29. května 2011